Thông báo

19/7/2021
Tuyển sinh kì tháng 4 năm 2022. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
5/12/2020
Tuyển sinh kì tháng 10 năm 2021. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
20/8/2020
Tuyển sinh kì tháng 4 năm 2021. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
27/3/2020
Tuyển sinh kì tháng 10 năm 2020. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
29/7/2019
Tuyển sinh kì tháng 4 năm 2020. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
13/3/2019
Tuyển sinh kì tháng 10 năm 2019. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
10/8/2018
Tuyển sinh kì tháng 4 năm 2019. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
12/4/2018
Tuyển sinh kì tháng 10 năm 2018. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
1/10/2017
Tuyển sinh kì tháng 4 năm 2018. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
18/8/2017
Theo thông báo số 379 của bộ Tư Pháp công bố ngày 14 tháng 8 năm 2017, trường được công nhận là cơ sở đào tạo tiếng Nhật.
28/4/2017
Hôm nay, học viện nhật ngữ Shibuya Lall đã nhận được thông báo về việc có thể khai trường vào tháng 10 năm nay từ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ tư pháp.
10/4/2017
Tuyển sinh kì tháng 10 năm 2017. Xin vui lòng liên hệ tới trường nếu bạn quan tâm.
10/4/2017
Trang web của trường đã được mở